top of page

Huisregels

Als u een afspraak voor een massage maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 

 • De certificaten die ik heb behaald zijn voor u als klant beschikbaar om te zien.

 • Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

 • Vriendelijk wordt verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stille stand te zetten vlak voor aanvang van de massage.

 • De massages die ik geef, hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen worden per direct uit de massagepraktijk verwijderd.

 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden aan u door berekend.

 • Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt. Vanuit onze beroepsethiek als zorggever hou ik mij aan een geheimhoudingsplicht.

 • U kunt van mij verwachten dat hygiëne belangrijk is, ik verwacht dat van de klant ook.

 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres, telefoonnummer en geboortedatum gevraagd voor de administratie.

 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als mijzelf is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaard u dat u mij nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage die ik aan u geef.


Privacy verklaring


Uit en Thuis - Massage en pijnbehandeling, vindt het belangrijk dat u weet dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.


Persoonsgegevens die ik verwerk

Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
Contactgegevens van de cliënt: Naam, adres, email, telefoonnummer, geboortedatum.


Waarom ik gegevens nodig heb

Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.

 • Om te controleren of u reeds betaald heeft.

Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang de gegevens bewaren

Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de belastingdienst is dit 7 jaar.

Delen met anderen

Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn diensten aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar welkom@uitenthuismassagepijnbehandeling.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraag ik u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
Beveiliging

Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via welkom@uitenthuismassagepijnbehandeling.nl

Heeft u verder nog vragen? Neem dan gerust contact op via welkom@uitenthuismassagepijnbehandeling.nl


Algemene voorwaarden


1 Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling en cliënt waarop Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling
Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment voor Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling bekende en toepasbare behandelmethode uitvoeren. Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling vermeldt alle prijzen van behandelingen vooraf van de behandeling en op haar website. Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling vermeldt prijswijzigingen minimaal 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op haar website. 
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via een Tikkie te voldoen.

5. Cadeaubon

 • Een cadeaubon uitgegeven door Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling is enkel en alleen inwisselbaar bij Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling.

 • De cadeaubon is geldig op het gehele behandeling aanbod van Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling.

 • De aangegeven waarde is in tijd. De cadeaubon heeft een geldigheid van twaalf (12) maanden na de afgiftedatum, welke is vermeld op de cadeaubon.

Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer gebruikt worden.

 • Indien de waarde van de cadeaubon lager is dan de behandeling dan dient het resterende bedrag bijbetaald te worden.

 • De cadeaubon is niet inwisselbaar tegen contant geld.

 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.

6. Persoonsgegevens & privacy

 • De cliënt voorziet Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

 • Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 • In het privacy regelement van Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling vind je belangrijke informatie over de persoonsgegevens die Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling verwerkt, op welke manier en waarom, conform de Europese Privacywetgeving zoals deze is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018. Bij strijdigheid tussen de bepalingen van het Privacy statement en de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen van het privacy regelement voor op de algemene voorwaarden.

 • Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding
Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. 


9. Beschadiging & diefstal
Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling.
Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk en tijdens ambulante behandeling behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling het recht de behandeling te staken zonder verdere opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Uit en Thuis - Massage en Pijnbehandeling en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

bottom of page